fbpx

СЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Тел: + 359 898 71 11 23

HEAL FIT GYMNASTICS

Доклад относно проекти осъществени със СО Гръбначните изкривявания при подрастващите

 ДО

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Кметът Г-жа ЙОРДАНКА ФЪНДЪКОВА

Зам. Кмет д-р ТОДОР ЧОБАНОВ

Д-р ИРЕНА ДИМИТРОВА

София

Д О К Л АД

Относно: Осъществени проекти на Сдружение „СПОРТ, ПРЕВЕНЦИЯ И ЗДРАВЕ“, с подкрепата на СТОЛИЧНА ОБЩИНА, касаещи: ранната диагностика, информираност относно методите за лечение на гръбначни асиметрии и превенция на гръбначните изкривявания сред подрастващите:

 

  • „Информирани родители, здрави деца“, проведен през м. март – м. май 2015 година в 88 СУ „Димитър Попниколов”, обхванати 135 деца

Дейности: Обследване за гръбначни асиметрии; Провеждане на занимания по Превантивна и лечебно изправителна гимнастика в училищна среда.

  • „Информирани родители, здрави деца – да се преборим с гръбначните изкривявания в начална училищна възраст“, проведен през м. март – м. май 2015 г., в: 15 СОУ „Адам Мицкевич“, 101 СОУ „Бачо Киро“, 102 ОУ „Панайот Волов“, 98 НУ „Св. Св. Кирил и Методий“, обхванати 1014 деца.

Дейности: Социологическо проучване целящо да установи Ниво на родителска информираност относно гръбначните изкривявания в детска възраст, както и нагласите относно практиките по мониторинг и превенция насочени към детското здраве; Обследване за гръбначни асиметрии; Спортен празник

  • „Защото здравето има значение“ проведен през м. октомври 2016 – м. април 2017 година, в:22 СУ „Георги С. Раковски“,  88 СУ „Димитър Попниколов“, 55 СУ „П. Каравелов“, 85-то СУ „Отец Паисий“, ЧСОУ „Свети Георги“, ЧСОУ ДРИТА, обхванати 260 деца.

Дейности: Обследване за гръбначни асиметрии

Уважаема Г-жо Фъндъкова,

Бих искал да благодаря за съдействието и подкрепата на СТОЛИЧНА ОБЩИНА и Дирекция ПИСТ за осъществяването на гореописаните проекти, в които бяха обхванати общо 1409 деца, от които изследвани за гръбначни изкривявания общо 1155 деца.

Изследванията се проведоха от специалисти, по утвърдена методология[1], във времето за самоподготовка, в учебните заведения, при график одобрен от училищна администрация.

Родителите на всички изследваните деца, бяха уведомени за резултатите от проведените прегледи.

След обработка и анализ на получените резултати от проведените обследвания получихме изключително тревожни данни, които към май 2017 г. биха могли да се тълкуват като тревожна тенденция.

За по-голяма яснота предоставяме на Вашето внимание резултатите по проекти:

  1. По Проекта изцяло финансиран от СО Дирекция ПИСТ „Информирани родители, здрави деца“, проведен през м. март – м. май 2015 година, в 88 СУ „Димитър Попниколов” бяха изследвани общо 133 деца от 1 клас, от които 19 бяха класифицирани като „Деца в риск“[2].
  2. По Проекта „Информирани родители, здрави деца – да се преборим с гръбначните изкривявания в начална училищна възраст“ , осъществен по Програма за съфинансиране на спортни събития, форуми, кампании и инициативи под патронажа на Кмета на Столична община за 2015 г. , проведен през м. март – м. май 2015 г., в четири столични училища от Район Надежда, бяха изследвани общо 782 деца от 1 – 4 клас, от които 59 бяха класифицирани като „Деца в риск“.
  3. По Кампанията осъществена в партньорство със СО „Защото здравето има значение“,проведена през м. октомври 2016 – април 2017 година, в шест столични общински и частни училища, бяха изследвани за гръбначни асиметрии общо 240 деца от 1 – 8 клас, от които 81 деца бяха класифицирани като „Деца в риск“.

В рамките на проведените изследвания бяха диагностицирани множество случаи на деца с функционални и структурни гръбначни асиметрии, както и комбинация от отклонения от правилната стойка и телодържане.

При 99% от изследваните се наблюдава мускулен дисбаланс, който се изразява в:

  • изместване на позицията на главата встрани и напред (протракция), спрямо позицията на тялото;
  • разлика във височината на раменете и изместване на лопатките;
  • ротация на горната и долната част на тялото;
  • асиметрия в нивото на таза и т.н.

 

Случаите с увеличена лордоза[3] и/или изгладена извивка в долната част на гръбначния стълб, представляват висок процент и от общата бройка на „Деца в риск“, което е показател за слаба коремна и гръбна мускулатура.

Случаите с кифоза[4] или кифотична стойка, са често комбинирани с лордоза, което говори за подценяване ролята на гръбната мускулатура и необходимостта от целенасоченото и развитие, в процеса на израстване.

При децата със сколиоза[5] се наблюдават и множество функционални отклонения, които се нуждаят от специално внимание и спешно предприемане на мерки по предотвратяване развитието на структурните промени на гръбначния стълб.

Протракцията[6] на глава е изключително разпространена сред подрастващите, което води до изглаждане на физиологичната извивка в областта на шийните прешлени, и е предпоставка за изместване на раменете напред и надолу, съответно, образуване на гърбица (кифоза) в горната част на гръбнака.

В проведените изследване бяха отбелязани и множество случаи на деца с паднал свод[7] (плоскостъпие). Изключително важно е да се знае, че плоскостъпието и всяка форма на промяна в позицията на ходилото се отразява върху правилната стойка и позиция на гръбначния стълб. Задължително е при децата със сколиоза да се провежда регулярно изследване на ходилото и при необходимост да се носят стелки, които да подпомагат естествената функция на ходилото.

Изключително тревожен е фактът, че децата без отклонения в гръбначен стълб са изключителна рядкост и представляват изключително нисък процент от общия брой изследвани.

Изводи:

Получените резултати от проведените изследвания  категорично демонстрират тревожната тенденция на увеличаване броя деца с неправилна стойка и гръбначни изкривявания, както и необходимостта от спешно въвеждане на мерки по профилактика и превенция на гръбначните заболявания в страната.

Липсата на информираност на родителската общност, води до неглижиране на неправилната стойка и необходимостта от профилактика. В тази връзка бихме препоръчали организиране и провеждане на кампании, насочени към бъдещи и настоящи родители, които да информират обществото за рисковете, които крие едно гръбначно изкривяване в детска възраст и възможните методи за противодействие.

 

Уважаема Г-жо Фъндъкова,

екипът ни вярва, че с провеждането на подобни проекти и кампании, ще помогнем в процеса по изграждане на добри практики, свързани с мониторинг и превенция на гръбначните изкривявания в частност и детското здраве като цяло.

 

15 май 2017 г., София

 

„СПОРТ, ПРЕВЕНЦИЯ И ЗДРАВЕ“

[1] Приложение 1: Методология – Тестове за функционална диагностика

[2] „Деца в риск“ – Деца, при които се наблюдават сериозни гръбначни асиметрии и отклонения от нормата, на чиито родители е отправена препоръка за вторично изследване, консултация със специалист и включване в групи по лечебна гимнастика.

[3] Лордоза – Увеличена поясна извивка навътре към коремна област.

[4]  Кифоза – Увеличена извивка в горната част на гръбнака, която води до образуването на гърбица.

[5] Сколиоза – Деформация на гръбначния стълб, която представлява странично изкривяване на гръбнака.

[6] Протракция на глава – изнесена глава напред. При това състояние се наблюдава намалена или тотално липсваща физиологична шийна извивка.

[7] Паднал свод – отпускане (изглаждане) на надлъжния свод или на двата свода на човешкото ходило. Плоскостъпието е една от най-неглижираните диагнози и рядко се говори за него като фактор за неправилна стойка и развитие на сколиоза.

Sorry, the comment form is closed at this time.