fbpx

СЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Тел: + 359 898 71 11 23

HEAL FIT GYMNASTICS

ПРОЕКТ ,,ИНФОРМИРАНИ РОДИТЕЛИ – ЗДРАВИ ДЕЦА ДА СЕ ПРЕБОРИМ С ГРЪБНАЧНИТЕ ИЗКРИВЯВАНИЯ,,

е финансиран по ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА В СТОЛИЧНА ОБЩИНА, по Приоритетна област 1: Създаване на условия за развитие на система от извънкласни и извънучилищни дейности в областта на физическото възпитание и спорт, здравно и гражданско образование, празници и кампании в образователните институции – училище и детска градина в подкрепа на инициативата „София – Европейска столица на спорта – 2018 година“. Тема 1.2.: Проекти в областта на здравно и гражданско образование, неформално обучение и социални компетентности, занимания по интереси, подпомагащи учебния процес.

Участници в проекта:

15 СОУ „Адам Мицкевич“; 101 СОУ „Бачо Киро“; 102 ОУ „Панайот Волов“; 98 НУ „Св. Св. Кирил и Методи“

Основната цел, която си поставяме с реализиране на проекта е да се създадат условия за мониторинг и превенция на гръбначните деформации още в най-ранна ученичеста възраст за всички деца на територията на район „Надежда“.

Специфични цели:

– да се информират родителите за рисковете, които крият неглижираните гръбначни асиметрии и изкривявания в дългосрочен план;

– да се провежда ежегоден мониторинг на ученици от начален курс на обучение на училищно ниво;

– да се информират родителите за актуалното физическо състояние на обследваните деца;

-да се възпитават подрастващите в стремеж към здравословен начин на живот и двигателна активност;

– да стартира оздравителен процес при децата, намиращи се в ситуация на риск от развитие на гръбначно изкривяване.

Дейности включени в проекта:

Изследване за гръбначни асиметрии на 1 014 ученици от начален курс.

Социологическо проучване на 1 014 семейства.

Спортен празник в Северен парк.

Осъществяването на проекта ще повиши нивото на информираност на родителската общност относно рисковете от гръбначни изкривявания и неправилна стойка в детска възраст.

С осъществяването на дейността по мониторинг на гръбначни асиметрии и информиране на родителите за актуалното физическо състояние на децата има за цел да намали броя на засегнатите деца в дългосрочен план.

Очакваните резултати:

Осъществяването на проекта ще повиши нивото на информираност на родителската общност относно рисковете от гръбначни изкривявания и неправилна стойка в детска възраст.

С осъществяването на дейността по мониторинг на гръбначни асиметрии и информиране на родителите за актуалното физическо състояние на децата има за цел да намали броя на засегнатите деца в дългосрочен план.

Дейностите по проекта биха увеличили броя деца и ученици, устойчиво включени в извънкласни дейности, свързани със здравословния начин на живот и изграждане на правилни двигателни навици.

Популяризирането на проекта и съпътстващите го дейности биха увеличили броя проектни партньори, популяризиращи здравословния начин на живот сред подрастващите.

 

Sorry, the comment form is closed at this time.