fbpx

СЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Тел: + 359 898 71 11 23

HEAL FIT GYMNASTICS

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ КИНЕЗИТЕРАПЕВТИЧНА ПРОГРАМА ПРИ 7-8 ГОДИШНИ УЧЕНИЦИ СЪС СКОЛИОТИЧНА СТОЙКА

Настоящият проект и изследване са проведени благодарение на партньорството между АСЕМ ГРУП ЕООД, Сдружение „СПОРТ, ПРЕВЕНЦИЯ И ЗДРАВЕ“, финансиран от СО Дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм”

Материалът е публикуван в ЦЕНТЪР ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ, ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ, СПОРТ И КИНЕЗИТЕРАПИЯ НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, Сборник научни доклади, НСА ПРЕС, стр. 39

Автори: Надежда Попова, Даниела Милешкина, Таня Колева

Увод

Както е добре известно, постуралните нарушения са често срещан проблем в училищната възраст. В последните години (2008 – 2015г.) по различни проекти беше възобновено провеждането на скринигови изследвания за откриване на постурални нарушения и гръбначни изкривявания. Целевата група обикновено са деца в предучилищна възраст и начална училищна възраст, предвид промяната на двигателната активност в този период.

Целта на нашето изследване е да се проследи ефектът от кинезитерапевтична програма, предназначена за ученици в начален курс на обучение в рамките на Проект “Информирани родители, здрави деца” към Дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм” – Столична община.

Материал и методика. Проектът “Информирани родители, здрави деца”, финансиран от Дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм” – Столична община се осъществи в периода 01.03 – 31.05.2015 г. на два етапа. Първият етап включваше скринингово изследване за постурални нарушения на всички деца от 1 клас, учащи в 88 СОУ „Димитър Попниколов” (01.03 – 11.03.2015 г.). Вторият етап се състоеше в провеждане на процедури по изправителна гимнастика (18.03 – 18.05.2015 г.). В последните участваха 12 деца със сколиотична стойка, които показаха най-лоши резултати при скрининга.

На избраните 12  участника беше проведено функционално изследване, разделено в четири направления:

– анамненза

– оглед в комбинация с палпация и специални тестове – оглед в гръб, профил и анфас [6,7]; тест на Адамс [7,8].

– четириъгълник на Мошков [9] – измерване при стойка в покой и стойка „мирно”.

– тестове за силова издръжливост на гръбна и коремна мускулатура [2,3,7] – тест на Kiel. При крайното изследване отчитахме постижението до отказ, с цел установяване на максималната издръжливост на гръбната и коремната мускулатура.

Функционалното изследване се проведе преди започване на програмата и след приключването й.

Кинезитерапевтичната методика се съобрази с находките от функционалното изследване. Включихме предимно упражнения без уреди за подобряване на статично-силовата издръжливост на гръбна, коремна и седалищна мускулатура. Някои от тях са представени на фиг. 1-4.

Упражненията се изпълняваха в 3 серии по 10 повторения, със задържане в  крайна позиция 10 s. Продължителността на процедурата беше 60 min 3 пъти седмично. В свободните от занимания дни, на участниците бяха дадени препоръки за самостоятелно изпълнение в домашни условия.

Резултати и анализ.

Резултатите от скрининга на всички 133 ученици от 1 клас в 88 СОУ са представени на Диаграма 1. Най-много първокласници има с неправилна сколиотична стойка ( 35.3 %), следвани от лордотична (26.3 %) и кифотична (13.5%).  Нормална стойка имат 57 деца (42.8%). Необходимо е да се уточни, че при някои ученици се наблюдава повече от едно постурално нарушение, и затова процентите в диаграмата надвишават 100%.

Диаграма 1. Разпределение на постуралните нарушения при първокласниците в 88 СОУ

При началния оглед всички 12 участника имаха сколиотична стойка (Диаграма 2). Тези наблюдения се обективизираха с разлики измерените разстояния между  бодилковият израстък на C7 –долни ъгли на лопатката, и долни ъгли на лопатката – бодилковия израстък на L4 в покой. При стойка „мирно” тези асимертрии се кориригат, което говори за функционалия характер на постуралното нарушение (Табл.1).

Диаграма 2. Резултати от огледа

Таблица 1.Резултати от четириъгълник на Мошков при стойка в покой

 
Четириъгълник на Мошков – разстояние между: Начало Край d t P%
X1 ср S1 X2 ср S2
 1 C7 – anglus inferior scapulae sin  15,5 сm  1,00  14,4 сm  4,64  1,1  0.885  60.5
 2 C7 – angulus inferior scapulae dex  16,0 сm  1,29  14,8 сm  4,77  1,3  0.899  56.4
 3 L4 – angulus inferior scapulae sin  19,2 сm  1,87  16,8 сm  5,50  2,3  1.327  78.9
 4 L4 – angulus inferior scapulae dex  19,0 сm  2,05  16,8 сm  5,51  2,1  1.309  78.3

 

Таблица 2. Резултати от четириъгълник на Мошков при стойка мирно

 
Четириъгълник на Мошков – разстояние между: Начало Край d t P%
X ср S1 X ср S2
C7 – anglus inferior scapulae sin  15.5 cm  1.02  14.4 cm  4.58  1.1 0.885  60.5
C7 – angulus inferior scapulae dex  16.0 cm  0.96  14.8 cm  4.64  1.3  0.899  56.4
L4 – angulus inferior scapulae sin  19.2 cm  6.08  16.8 cm  5.31  2.3  1.327  78.9
L4 – angulus inferior scapulae dex  19.0 cm  1.87  16.8 cm  5.49  2.1  1.309  78.3

В края на курса от процедури се забелязва категорично подобрение в стойката при 11 деца (91.6%), при 1 дете няма подобрение.  Наблюдава се тенденция за подобрена симетрия в Четириъгълника на Мошков, както при покой, така и при стойка „мирно”, която не е статистически значима. За нас по-голямо значение има подобрението в покой. Това означава, че има изграден правилен навик на телодържане и увеличаване на статично-силовата издръжливост на гръбната мускулатура.

В Таблица 3 и на Диаграма 3 са представени резултатите от изследването на статично-силовата издръжливост на гръбна и коремна мускулатура. Отчетохме подобрение при всички тестове. Преди приложението на методиката средното време, отчетено при I част натеста на Kielза коремна мускулатура е 15.8 s. ПриII част на теста за резултатите показват слабост на гръбната мускулатура – 25.3 s. След приключване на програмата се наблюдава подобрение във всички показатели между 28.1 и 37.8 s. При всички показатели се отчете статистически достоверно подобрение (P = 99.9%) [1]. Свързваме тези резултати с правилния подбор на лечебни упражнения, правилната дозировка и не на последно място съзнателността и активността на участниците в изследването.

Таблица 3.

 
Показатели Начало Край d t P%
X ср S1 X ср S2
 1 Тест на Kiel – Iчаст 15.8  12.10  43.9  18.57  28.2  3.642  99.9
 2 Тест на Kiel – IIчаст  25.3  8.73  63.1  26.78  37.8  6.155  99.9

Диаграма 3.

Дискусия.

Относно разпространението на постуралните нарушения разполагаме с актуални данни от проведени проучвания последните години. Изследване, проведено от Столична регионална здравна инспекция през 2013/2014 г. обхваща, 190 деца на възраст от 5 до 7г.  То констатира нормална стойка при 74% от децата, а с регистрирани гръбначни отклонения са 26% [6].Друго изследване в тази насока е проведено от Д. Попова – Добрева и кол. [5] в две последователни учебни години. Авторите проследяват разпространението  на неправилно телодържание при едни и същи 95 ученика в две последователни учебни години (2012/2013г. и 2013/2014г.).През първата учебна година с нормална стойка са били 69% , а с постурални нарушения – 31%. Промяната на резултатите през втората учебна година е неблагоприятна – отчитат се 55% с постурални нарушения. Нашите резултати относно разпространието на постуралните нарушения при тази възрастова група потвърждават тези тендеции.

Г. Марковска[3] също изследва издръжливостта на коремната и гръбна мускулатура с теста на Киел. След проведена 3 – месечна кинезитерапевтична методика на ученици в начална училищна възраст, е отчетено подобрение. Статично-силовата издръжливост на коремна мускулатура се пододбрява на 42.4 сек от 20.4 сек, а на гръбната – на 28.0 сек от 14.28. Резултатите по тези показатели от нашето изследване са близки до тези стойности, въпреки значително по-краткия курс на кинезитерапия.

Заключение.

Предложената  кинезитерапевтична методика е лесно приложима и ефективна при постурални нарушения във фронталната равнина при ученици от 1 клас. Отчита се подобрение в силата на гръбната и коремна мускулатура, което е статистически достоверно (P=99.9%). Вследствие на това се наблюдава видимо подобрение на стойката във фронталната равнина и тенденция за подобряване на симетрията в четириълниника на Мошков. След приключване на проекта трябва да се търсят варианти за неговото удължаване с включване на повече деца в процедурите.

 

Библиография:

 

  1. Гигова, В. Статистическа обработка и анализ на данни. НСА-прес, С. с. 76-81, 161
  2. Дебрунер, Х., Хеп, В.  Ортопедична диагностика. МФ, С., 2010, с. 83-86
  3. Марковска, Г. Скрининг и кинезитерапия при постурални нарушения. Дисертация, София, 2013
  4. Попова- Добрева Д., Генчева Н., Марковска Г. Динамика на разпространение на постурални нарушения и плоскостъпие при двугодишно проследяване на деца от начална училищна степен.Кинезитерапия при гръбначни изкривявания и връзката им с други рискови фактори за развитие на заболявания в детска възраст – сборник с доклади, ISBN 978-954-718-374-2, НСА Прес, С. 2013, с.33-40
  5. Димитрова Е., Чавдарова М.,Попова-Добрева Д., Саздова Л., Марковска Г., Минчева П., Попова Н. Анализ на резултатите ои  скрининг за постурални наушения и плоскостъпие при деца от подготвителните класове.Кинезитерапия при гръбначни изкривявания и връзката им с други рискови фактори за развитие на заболявания в детска възраст – сборник с доклади, ISBN 978-954-718-374-2, НСА Прес, С. 2013, с. 24-32
  6. Попов Н. – Гръбначен стълб. Функционална диагностика и кинезитерапия, София, НСА Прес, 2002
  7. Попова Н. Методика на функционално изследване при постурални нарушения в средна училищна възраст. Спорт и наука, бр. 3ISSN 1310-3393 НСА прес, юни 2015, с. 132-139
  8. Ташева, Р., К. Колев, К. Казалъкова. Показателност на тестовете на Адамс и Матиас при деца с отклонения във фронталната равнина. Кинезитерапия при гръбначни изкривявания и връзката им с други рискови фактори за развитие на заболявания в детска възраст – сборник с доклади, ISBN 978-954-718-374-2, НСА Прес, С. 2013, с.95-100
  9. Соколов Б., Г. Маркова – Старейшинска – Изправителна гимнастика, София, Медицина и физкултура

Sorry, the comment form is closed at this time.