fbpx

СЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Тел: + 359 898 71 11 23

HEAL FIT GYMNASTICS

СРЗИ: АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОЕКТ ЗА ПРОФИЛАКТИКА НА ГРЪБНАЧНИТЕ ДЕФОРМАЦИИ 2013/2014

Относно: АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОЕКТ ЗА ПРОФИЛАКТИКА НА ГРЪБНАЧНИТЕ ДЕФОРМАЦИИ ПРИ УЧЕНИЦИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2013/2014г. 

Специалисти на Столична РЗИ от дирекция “Профилактика на болестите и промоция на здравето” съвместно с кинезитерапевти от Националната спортна академия в началото на учебната 2013г./2014г. работиха по проект “Профилактика на гръбначните деформации при учениците”. Дейностите по този проект се реализираха в 35 СОУ с учениците от първи клас и в четири детски заведения /ДЗ/ – ЦДГ № 19, ЦДГ № 124, ОДЗ № 7 и ОДЗ № 43 с децата от подготвителните класове /ПК/.
С нарастването и главно с развитието на мускулатурата и движенията на детето се образуват нормалните кривини на гръбначният стълб, които през целият предучилищен период са непостоянни. Тези физиологични кривини се оформят успоредно с растежа на детето и постепенно изграждат неговата стойка. Едва в юношеска възраст гръбначният стълб придобива трайна форма с двойно S– образно изкривяване. Пълното вкостяване на гръбначните прешлени завършва след двадесетгодишна възраст. Това обуславя сравнително лесното възникване на различни изкривявания на гръбначният стълб при неправилно положение на тялото през ранното детство и юношество. В началото изкривяванията при децата имат функционален характер и подлежат на обратно развитие. Именно в периода на детството и началната училищна възраст чрез изправителна гимнастика и спорт възможностите за коригиране на гръбначните деформации са най-големи, което е основна цел на проекта. За реализирането на тази цел се извърши преглед на гръбначният стълб и ходилото на децата и учениците, анализ на физическото развитие и здравословното им състояние и обследване на учебната мебел и спортната база на ДЗ и 35СОУ.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕГЛЕДА НА ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ

Дейностите по проекта бяха представени през м.септември на родителски срещи за информираното съгласие на родителите, които бяха запознати с отклоненията на гръбначния стълб и ходилото при децата, рисковете за здравето им в по-късна възраст и възможността за профилактика на гръбначните деформации чрез лечебна гимнастика и спорт. През месец октомври по предварително съставен график и съгласуван с директорите на ДЗ и 35 СОУ екип от кинезитерапевти от НСА извърши оглед на гръбначния стълб на децата и учениците за наличие или отсъствие на гръбначни деформации. Допълнително беше изследвано стъпалото за наличие
на отклонения.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕГЛЕДА НА ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ НА ДЕЦАТА В ДЗ

В ДЗ бяха прегледани общо 190 деца от ПК, от които 91 момчета и 99 момичета. Без отклонения на гръбначния стълб, т.е. в норма бяха 140 деца от прегледаните (74%). При останалите 50 деца (26%)
се регистрираха гръбначни отклонения: неправилна стойка при 41 деца (21%), лордоза – 3 деца (1,5%), хлътнали гърди – 3 деца (1,5%) и с кифоза – 3 деца (1,5%).2

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕГЛЕДА НА ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ НА УЧЕНИЦИТЕ В 35 СОУ

В 35 СОУ бяха прегледани общо 65 ученици от първи клас, от които 35 момчета и 30 момичета. Без отклонения на гръбначния стълб бяха 19 деца от прегледаните (29%). При останалите 46 деца (71%)
се регистрираха гръбначни отклонения: неправилна стойка при 33 ученика (51%), сколиоза – 8 деца (12%), лордоза – 3 деца (5%) кифоза – 1 дете (1,5%) и с плосък гръб – 1 дете (1,5%).

Като обобщение от прегледа на гръбначния стълб може да се каже следното: общо бяха прегледани 255 деца от ПК и ученици от първи клас, от които 126 момчета и 129 момичета. Резултатите показаха много по-голям брой на първокласници с отклонения на гръбначния стълб, спрямо децата в ДЗ – при 71% от прегледаните ученици се регистрираха гръбначни отклонения, докато при децата в ДЗ този процент е много по-малък- 26%. Най-голям е броят на прегледаните с неправилна стойка, която се установи при 51% от учениците в първи клас и при 21% от децата в ДЗ. Останалите гръбначни отклонения са сравнително по-малък процент, като учениците със сколиоза са 12%, докато при децата от ДЗ по-чести са лордоза, кифоза и хлътнали гърди –по 1,5%. Основни причини за голямата разлика по отношение на отклоненията на гръбначният стълб при
първокласниците спрямо децата от ПК на ДЗ е носенето на тежките ученически чанти и неправилната стойка на учениците по време на четене, писане и работа в клас. Много по-малко са учениците, които
спортуват извън училищните занимания в сравнение с децата от ДЗ, повечето от които са включени в групи за допълнителна спортна дейност, която се провежда в самото детско заведение и се заплаща от
родителите. Ето защо въвеждането на групи по изправителна и лечебна гимнастика както в училище, така и в ДЗ е особено необходимо не само за профилактика на гръбначните деформации, но и при
отклоненията на ходилото и наднорменото тегло. На всяко прегледано дете беше отбелязан резултатът за гръбначният стълб и ходилото в протокол, който се предостави на родителите. На децата с отклонения в гръбначния стълб беше дадена препоръка за включването им в групи по лечебна гимнастика и подходящи спортове като плуване, игри с топка и кънки.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕГЛЕДА НА ХОДИЛОТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ
Неправилната стойка и всички останали отклонения на гръбначният стълб и физическото развитие при децата и учениците имат отражение върху състоянието на ходилото. Допълнително неподходящите обувки в тази възраст предизвикват деформации на стъпалото.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕГЛЕДА НА СТЪПАЛОТО НА ДЕЦАТА В ДЗ
При 103 деца (54%) в ДЗ се регистрираха отклонения на стъпалото, от които със спаднал свод бяха 78 деца (41%) и с плоско стъпало – 25 деца (13%).

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕГЛЕДА НА СТЪПАЛОТО НА УЧЕНИЦИТЕ
При голям процент от първокласниците в 35 СОУ се регистрираха отклонения на стъпалото – общо 30 деца (46%), от които със спаднал свод бяха 19 ученика (29%) и с плоско стъпало – 11 първокласници (17%).
Като обобщение от прегледа на стъпалото може да се каже следното: по-голям е процента на децата от ДЗ с отклонения на стъпалото -59%, спрямо тези при първокласниците -46%.

АНАЛИЗ НА ФИЗИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ

Доказано е, че гръбначните деформации и отклоненията на стъпалото при децата имат пряка връзка с наднорменото тегло. Ето защо беше изготвена индивидуална оценка на физическото развитие на децата и учениците по данни от антропометричните показатели ръст и тегло и по формула беше определен Индекса на телесната маса /ИТМ/. Физическо развитие на децата в подготвителните класове в ДЗ. Според получените резултати по изчисленият ИТМ на децата в ДЗ със свръхтегло бяха 20 от тях (9%) и със затлъстяване – 11 деца (4%), т.е. общо 31 деца (13%) бяха с наднормено тегло.
Физическо развитие на учениците от първи клас на 35 СОУ
Резултатите на учениците от първи клас в 35 СОУ по определеният ИТМ показаха, че със свръхтегло са 13 от тях (19%) и със затлъстяване – 6 първокласника (8%), т.е. общо с наднормено тегло
бяха 19 ученика (27%).
Като обобщение на данните от изчисленият ИТМ може да се каже: висок е процента на учениците в 35 СОУ с наднормено тегло – 27% от първокласниците, докато при децата от ПК на ДЗ този
показател е два пъти по-нисък – 13% от тях бяха със свръхтегло и затлъстяване.

УЧЕБНА МЕБЕЛ И СПОРТНА БАЗА

Беше направено обследване на учебната мебел, която има голямо значение за правилната стойка на децата и профилактиката на гръбначните деформации. Резултатите показват, че в ДЗ се ползват за обучение масички и столчета, на които се хранят децата. Със самостоятелни чинове, които отговарят на ръста на децата разполагат ПК в ОДЗ № 43 и първокласниците в 35 СОУ.
За възможностите за провеждане на допълнителна спортна дейност и лечебна гимнастика беше направено обследване на спортната база, която включва физкултурните салони и спортните площадки в двора. Във всички ДЗ има физкултурни салони, които са оборудвани за провеждане на физическа дееспособност и допълнителна двигателна активност. Функционират и музикални салони, в които има възможност за провеждане на лечебна гимнастика. Спортните прощадки в двора са покрити с омекотяваща настилка, която е за профилактика на травматизма при децата. В 35 СОУ функционират два салона – един специално строен за целта и един пригоден, които осигуряват добри възможности за спортна дейност и лечебна гимнастика. В двора на училището има спортни площадки за футбол, баскетбол и волейбол с асфалтово покритие.

ИЗВОДИ:

Резултатите от прегледа на гръбначния стълб на децата в ДЗ установиха при 26% от прегледаните гръбначни деформации, като най-много- 21% бяха с неправилна стойка.
При учениците от първи клас в 35 СОУ регистрираните отклонения са три пъти повече, в сравнение с децата от ДЗ. От прегледаните първокласници 71% бяха с гръбначни изкривявания, от които най-много с неправилна стойка- 51% и със сколиоза – 12% . По-голям процент отклонения на ходилото се регистрираха при прегледаните деца в ДЗ -54%, спрямо прегледаните първокласници в 35 СОУ– 46%. Висок е процента на децата и учениците с наднормено тегло по определеният ИТМ, като първокласниците са два пъти повече -27%, в сравнение с децата от ДЗ -13%. Анализът на здравословното състояние по данни от профилактичните прегледи установи, че водещи заболявания при децата в ДЗ са болестите на дихателната система с алергична етиология, следвани от болестите на очите. При учениците от първи клас съотношението е обратно – водещи са болестите на очите. По-голям е процента на диспансерно наблюдаваните деца в ДЗ- 9% , докато при учениците от първи клас в 35СОУ е 1%.
Обследването на учебната мебел в ДЗ и класните стаи на първокласниците в 35 СОУ показа, че тя отговаря на ръстовите данни на децата и учениците.
Спортната база в ДЗ и 35 СОУ създава добри условия за провеждане на лечебна гимнастика, физическа дееспособност и спорт за децата и учениците. В ДЗ е по-голям обхвата на допълнително спортуващи деца.

ПРЕПОРЪКИ:

1. Всички ученици е необходимо да предоставят на медицинските специалисти талон за профилактичен преглед от личния лекар, който да следи за наличие или отсъствие на гръбначни отклонения. Препоръчва се ежегоден преглед на учениците от очен лекар.
2. Медицинските специалисти на училищата да информират родителите на учениците с отклонения на гръбначния стълб, стъпалото и наднормено тегло за допълнителна консултация с личния
лекар.
3. За децата с по-тежки деформации на гръбначния стълб, стъпалото и със затлъстяване е препоръчително да се направи и консултация и със специалисти – лекари ортопеди и диетолози.
4. Високият процент на децата с отклонение на гръбначния стълб и другите установени деформации са основание за създаване на групи за изправителна гимнастика, която да се провежда от специалисти-кинезитерапевти и спортни секции за учениците.
5. Необходимо е учителите да изискват от децата да заемат изправено положение на тялото при четене, писане и работа в клас.
6. Съгласно с изискванията на Закона за здравето, чл.122 е необходимо училищните настоятелства да организират мероприятия за запознаване на родителите с проблемите на детското здраве, които са
установени при прегледа на гръбначният стълб, ходилото и отклоненията на физическото развитие на децата и учениците и включването им в групи по изправителна и лечебна гимнастика.
7. Родителите да се запознаят с изискванията за правилно телодържание при писане, четене, гледане на телевизия и работа с компютър и да следят за спазването на правилната стойка на децата им
в дома. Необходимо е да осигурят на децата и подходящи обувки за профилактика на отклоненията на ходилото.

http://www.srzi.bg

Sorry, the comment form is closed at this time.