fbpx

СЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Тел: + 359 898 71 11 23

HEAL FIT GYMNASTICS

Статистика

Статистика: Резултати от проведени обследвания за гръбначни изкривявания

(Динамичен ред)

Кампания „ИНФОРМИРАНИ РОДИТЕЛИ, ЗДРАВИ ДЕЦА“ Септември-Декември 2014

(данни към 4.12.2014 г.)

* Резултати от кампания по безплатни обследвания в столични училища и спортни зали.

Кампания „ИНФОРМИРАНИ РОДИТЕЛИ, ЗДРАВИ ДЕЦА” (данни към 4.12.2014 г.)
Брой деца % Брой деца %
измерени 338 338 100
лордоза 1 0% С установен проблем (асиметрии) 308 91%
сколиоза 38 11%
кифоза 1 0%
отпусната коремна мускулатура 174 51%
неправилна стойка 304 90%
без отклонения на гръбначен стълб 30 9% Без проблем 30 9%
  • При всички деца с отпусната коремна мускулатура, беше диагностицирана и някоя от посочените по-горе асиметрии (сколиозалордозакифоза), обобщени като деца с „Установен проблем“.
  • При 91% от изследваните са установени физически отклонения, демонстриращи се чрез различни форми на асиметрии (неправилна стойка), които в рамките на  няколко години без прилагането на адекватни мерки за противодействие, има вероятност да преминат в структурни (трайни) гръбначни изкривявания.
  • 12% от обследваните са с трайни (структурни) гръбначни изкривявания.

 

Във визуалните материали сме представили резултатите от проведени от АСЕМ Груп ЕООД изследвания за разглеждания период. 

За съжаление данните показват, че се задържа тревожната тенденция за висок процент на деца с гръбначни асиметрии и с повече от една диагноза.

 

Кампания „ИНФОРМИРАНИ РОДИТЕЛИ, ЗДРАВИ ДЕЦА“ Април-Май 2014

(данни към 7.05.2014 г.)

* Резултати от кампания по безплатни обследвания в столични училища и спортни зали.

Кампания „ИНФОРМИРАНИ РОДИТЕЛИ, ЗДРАВИ ДЕЦА“ Април-Май 2014 (данни към 7.05.2014 г.)
Брой деца % Брой деца %
измерени 132 173 100
лордоза 72 55% С установен проблем 92 70%
сколиоза 22 17%
кифоза/изгладен гръб 30 23%
отпусната коремна мускулатура 68 52%
неправилна стойка 129 98%
без отклонения на гръбначен стълб 40 30% Без проблем 40 30%

Кампания „ИНФОРМИРАНИ РОДИТЕЛИ, ЗДРАВИ ДЕЦА” (данни към 29.05.2014 г.)
Брой деца % Брой деца %
измерени 522 522 100
лордоза 189 36% С установен проблем 299 57%
сколиоза 103 20%
кифоза 83 16%
отпусната коремна мускулатура 292 56%
неправилна стойка 480 92%
без отклонения на гръбначен стълб 223 43% Без проблем 223 43%

* При всички деца с отпусната коремна мускулатура, беше диагностицирана и някоя от посочените по-горе асиметрии (сколиозалордозакифоза)

Във визуалните материали сме представили резултатите от проведени от АСЕМ Груп ЕООД изследвания за разглеждания период. За съжаление данните показват, че се задържа тревожната тенденция за висок процент на деца с гръбначни изкривявания, с повече от една диагноза. 

 Изследвания проведени в рамките на учебната 2013/2014 година от АСЕМ ГРУП ЕООД

 *Резултати от обследвания проведени в столични училища.

Април 2014 г.

Брой деца % Брой деца %
измерени 173 173 100
лордоза 42 24% С установен проблем 112 65%
сколиоза 66 38%
кифоза/изгладен гръб 31 18%
отпусната коремна мускулатура 52 30%
асиметрия на тялото/отклонения 138 80%
без отклонения на гръбначен стълб 61 35% Без проблем 61 35%

* При всички деца с отпусната коремна мускулатура, беше диагностицирана и някоя от посочените по-горе асиметрии (сколиозалордозакифоза)

Във визуалните материали сме представили резултатите от проведени от АСЕМ Груп ЕООД изследвания за разглеждания период. За съжаление данните показват, че се задържа тревожната тенденция за висок процент на деца с гръбначни изкривявания, с повече от една диагноза. 

Изследвания проведени в рамките на учебната 2012/2013 година от АСЕМ ГРУП ЕООД 

*Резултати от обследвания проведени в столични училища.

Октомври 2012-2013

Брой деца % Брой деца %
измерени 171 171 100
лордоза 77 45% С установен проблем 119 70%
сколиоза 16 9%
кифоза 43 25%
отпусната коремна мускулатура 63 37%
асиметрия на тялото 114 67%
без отклонения на гръбначния стълб 52 30% Без проблем 52 30%

 

* При всички деца с отпусната коремна мускулатура, беше диагностицирана и някоя от посочените по-горе асиметрии (сколиоза, лордоза, кифоза)

Във визуалните материали сме представили резултатите от проведени от АСЕМ Груп ЕООД изследвания за разглеждания период. За съжаление данните показват, че се задържа тревожната тенденция за висок процент на деца с гръбначни изкривявания, с повече от една диагноза. 

Социалното конструиране на гръбначните изкривявания

Въз основа на проведено от АСЕМ ГРУП ЕООД социологическо проучване през март 2013 г. върху 146 семейства и обследвания на техните деца, в две столични училища, се наблюдават следните тенденции:

  1. Превантивните мерки и наборът от алтернативи за активно противодействие срещу развитието на гръбначни изкривявания в детска възраст се третира като свободен, информиран избор и отговорност на семейството, но той се осъществява в ситуация на ограничена информационна среда. Липсата на обществена информираност/кампанийност, свързана с гръбначните изкривявания, води до „неглижиране” на темата и съответно повишаване процента на деца с гръбначни изкривявания.

     2. Ниското ниво на информираност на родителската общност обезсилва възможността за информиран избор и адекватен публичен дебат относно практиките по рутинизиране на гръбначните обследвания и заниманията по изправителна гимнастика като институционализирана практика, представляваща съществена част от грижата за детското здраве.

(41% от респондентите са попадали на материали за гръбначни изкривявания при деца в публичното пространство, основно в интернет 23%)

  1. Наблюдава се институционално и индивидуално неглижиране на проблема. Липсва организирана и адекватно аргументирана практика по „промоция на здраве”, която да разпространява информация относно степента на обществен риск от придобити гръбначни изкривявания в детска възраст.

(87% от респондентите (родителите) отбелязват, че знаят какво означава гръбначно изкривяване в детска възраст, 70% отбелязват, че са запознати с медицинските последствия от гръбначните изкривявания в детска възраст, но 71% от тях не са изследвали децата си при специалист)

  1. Информираността по темата е по-скоро в следствие от вече установено изкривяване, следователно поради необходимост от вземане на информирано решение за лечението му, а не рутинна превантивнофункционираща практика за ефективно противодействие.
  1. Възстановяването на ежегодните гръбначни обследвания от специалисти по училищата и на изправителната гимнастика като част от учебната програма биха подобрили качеството на живот на децата и биха прекратили порочната практика на обществено неглижиране на проблема като несъществуващ или недостатъчно значим.

(98% смятат, че е необходимо да се провеждат годишни профилактични прегледи.

59%от респондентите предпочитат децата им да бъдат изследвани в училище, а 40% в специализиран кабинет, като  96%  държат обследванията да бъдат провеждани от специалист.

95% смятат, че трябва да се провеждат занимания по изправителна гимнастика в училищата, те да бъдат задължителни61% и да са безплатни 90% от отговорилите)

Основният извод, направен след аналитичната обработка на данните, е необходимостта от промяна на съществуващата практика по неглижиране на гръбначните изкривявания, през създаването на една нова генерация родители и деца, на нов тип институционална диалогичност, и формирането на нов тип обществена технология на морала, която да се базира на обществена и институционална солидарност и ангажираност към настоящето, отнесено към бъдещето.

Sorry, the comment form is closed at this time.